Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị, về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, ngày 22/6/2011, Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng- an ninh quận Cầu Giấy đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 79 CBCC thuộc đối tượng 5.

Tham dự buổi khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; đồng chí Lê Ngọc Cường - Phó GĐ Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng chí Chứ Văn Tính – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy quân sự - Quận Cầu Giấy; đồng chí Khương Duy Thịnh - Ủy viên hội đồng Giáo dục Quốc phòng – Quận Cầu Giấy.

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng khẳng định: “Xác định rõ giáo dục quốc phòng toàn dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong tổng thể nền giáo dục của toàn xã hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công cuộc đổi mới, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân. Thông qua giáo dục quốc phòng, đường lối, chính sách quân sự, quốc phòng, của Đảng sẽ được thể chế hoá và đi vào cuộc sống. Tiềm lực chính trị, tinh thần, kinh tế, khoa học công nghệ của đất nước, của địa phương, của cơ sở mới được huy động để xây dựng, củng cố sức mạnh quốc phòng, quân sự bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Việc giáo dục nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ XHCN cho nhân dân nói chung, giáo dục quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nói riêng là vấn đề chiến lược lâu dài, nhằm tăng cường kiến thức quốc phòng và ý thức quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đó cũng là yêu cầu cơ bản để xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương…”.

Thời gian học tập lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 5 trong 3 ngày với 6 chuyên đề. Qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2011 của Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội sẽ góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tạo sự chuyển biến trong nhận thức về công tác quốc phòng quân sự địa phương cho cán bộ, đảng viên đối tượng 5 của các đơn vị trực thuộc về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; về những yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Thu Hương
Tổng cục Hải Quan Việt Nam
Địa chỉ: 162 - Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội